Jiangsu Jinyi Sunshot Technology Co.,Ltd.
技术创新
研发创新
相关论文
核心技术
当前位置:
目前,“纳米黑金技术的相关工作已经在Nature Photonics、Science Advances、Advanced Materials、PNAS等水处理环境能源领域国际顶级期刊上发表文章超过40申请相关专利30余

· Lin Zhou, Yingling Tan, Dengxin Ji, Bin Zhu, Pei Zhang, Jun Xu,  Qiaoqiang Gan, Zongfu Yu, Jia Zhu.  Self-

 assembly of highly efficient, broadband plasmonic absorbers for solar steam generation. Science advances,

 2(4), e1501227. (2016)

预览下载

· Lin Zhou, Yingling Tan, Jingyang Wang, Weichao Xu, Ye Yuan, Wenshan Cai, Shining Zhu, Jia Zhu. 3D self-

 assembly of aluminium nanoparticles for plasmon-enhanced solar desalination. Nat. Photon., 10(6), 393.

 (2016)

预览下载

· Xiuqiang Li, Weichao Xu, Mingyao Tang, Lin Zhou, Bin Zhu, Shining Zhu, and Jia Zhu.  “Graphene oxide-based

 efficient and scalable solar desalination under one sun with a confined 2D water path. Proceedings of the

 National Academy of Sciences, 113(49), 13953-13958. (2016)

预览下载

· Xiaozhen Hu, Weichao Xu, Lin Zhou, Yingling Tan, Yang Wang, Shining Zhu, Jia Zhu. Tailoring Graphene

 Oxide-Based Aerogels for Efficient Solar Steam Generation under One Sun. Adv. Mater., 29(5), 1604031.

 (2017)

预览下载
预览下载

· Xiuqiang Li, Renxing Lin, George Ni, Ning Xu, Xiaozhen Hu, Bin Zhu, Guangxin Lv, Jinlei Li, Shining Zhu, Jia Zhu.

 Three-dimensional artificial transpiration for efficient solar waste-water treatment. Natl. Sci. Rev. (2017)

· Ning Xu, Xiaozhen Hu, Weichao Xu, Xiuqiang Li, Lin Zhou, Shining Zhu, and Jia Zhu. Mushrooms as Efficient

 Solar Steam-Generation Devices. Advanced Materials, 29(28) (2017)

预览下载